Your address will show here +12 34 56 78
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

1. พันธสัญญาของกลุ่ม โอโมไบล์ ในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
เนื่องจากท่านคือลูกค้าคนสำคัญของเรา เราจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการนำเสนอสินค้าและบริการให้กับท่าน
ความพึงพอใจสูงสุดของท่านและความมั่นใจใน โอโมไบล์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา
นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้กำหนด นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของเราในการตอบสนองต่อความคาดหวังของท่าน นโยบายนี้กำหนดกรอบแที่ โอโมไบล์ จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลได้ โอโมไบล์ ได้รับจากท่าน
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของกฎระเบียบหลักที่บังคับใช้ภายในกลุ่ม โอโมไบล์ (โอโมไบล์ และพันธมิตร) ได้ใน หลัก 7 ประการ

2. การให้ความยินยอม
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมและบันทึกไว้ในรูปแบบที่ช่วยให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของท่าน ไม่ว่าโดยตรง (เช่น ชื่อ) หรือโดยอ้อม (เช่น หมายเลขโทรศัพท์) ในฐานะบุคคล ก่อนที่จะให้ข้อมูลนี้แก่เรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กำกับดูแลบริการของเรา การยอมรับในข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ถือเป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่าท่านได้ยอมรับนโยบายฉบับนี้เช่นกัน

3. หลัก 7 ประการของ โอโมไบล์ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หลัก 7 ประการต่อไปนี้บังคับใช้ภายในกลุ่ม โอโมไบล์
1. ความโปร่งใส: ขณะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะสื่อสาร และแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากท่าน
2. ความชอบธรรม: เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือที่จะได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะเท่านั้น
3. ความเกี่ยวข้องและความถูกต้องของข้อมูล: เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น และจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมทุกประการ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้นั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด
4. การจัดเก็บข้อมูล: เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับประมวลผลข้อมูล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
5. การเข้าถึง การแก้ไข และการคัดค้านการใช้งาน: ท่านสามารถเข้าถึง ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนคัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลการขายและการตลาด รายละเอียดของแผนกที่ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในข้อ 13 "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล" ข้างล่างนี้
6. การรักษาความลับของข้อมูลและความปลอดภัย: เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดมาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อมิให้มีการแก้ไขหรือการสูญหายของข้อมูล โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการใช้งาน การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
7. การใช้งานร่วมกันและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกันบริษัทภายในกลุ่มของ โอโมไบล์ (ปัจจุบันประกอบด้วย โอโมไบล์, โอทีวี, โอมันนี่) หรือร่วมกับบุคคลที่สาม (เช่น พันธมิตรทางการค้าและ/หรือผู้ให้บริการ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับประกันความปลอดภัย เมื่อมีการใช้งานร่วมกันหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวระหว่างกัน
สำหรับคำถามต่างๆ เกี่ยวกับหลักเจ็ดประการในการคุ้มครองข้อมูลของ โอโมไบล์ โปรดติดต่อแผนกดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy Department) ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในหัวข้อ 13 "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล"

4. ขอบเขตการใช้งาน
นโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับ:
1. การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ กล่าวคือ บริษัทที่ดำเนินการภายใต้ชื่อแบรนด์ของกลุ่ม โอโมไบล์ (ปัจจุบันประกอบด้วย โอโมไบล์, โอทีวี, โอมันนี่) รายชื่อนี้จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
2. เว็บไซต์ทั้งหมดของ โอโมไบล์ ซึ่งรวมถึง omobile.ocorp.co, www.ocorp.co ตลอดจนเว็บไซต์ภายใต้ชื่อทางการค้าของกลุ่ม โอโมไบล์ (ปัจจุบันประกอบด้วย www.otv.co.th, www.omumusic.net) โดยบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ อาจมีการปรับปรุงและแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของเว็บไซด์ในอนาคตต่อไป 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะมีการเก็บรวบรวม
ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าของ โอโมไบล์ เราจำเป็นต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านและ/หรือสมาชิกของครอบครัวท่านในช่วงเวลาต่างๆ เช่น :
รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์)
ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ)
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรหลานของท่าน (เช่น ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, อายุ)
หมายเลขบัตรเครดิตของท่าน (สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม)
หมายเลขสมาชิกของท่านสำหรับโปรแกรมสมาชิกสำหรับลูกค้า โอโมไบล์ หรือโปรแกรมของพันธมิตรอื่นๆ (เช่น โปรแกรมสมาชิกของสายการบิน เป็นต้น)
ความชื่นชอบและความสนใจของท่าน (เช่น การท่องเที่ยว, สื่อบันเทิงต่างๆ, หนังสือพิมพ์/นิตยสาร, กีฬา หรือความสนใจทางวัฒนธรรม)
คำถาม/ความคิดเห็นของท่านในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะจำกัดเฉพาะเพียงชื่อ สัญชาติ และวันเดือนปีเกิด เว้นแต่ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นั้นได้ยื่นยันว่าตนได้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้ว เราจะรู้สึกขอบคุณ และหวังว่าท่านจะร่วมตรวจสอบว่า ผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้แก่เรา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต) หากมีการส่งข้อมูลดังกล่าว ท่านพบว่าผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (ดูหัวข้อ "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล") เพื่อดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว
เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาและความเชื่อด้านปรัชญา ความเป็นสมาชิกสหภาพ หรือรายละเอียดของสุขภาพ หรือรสนิยมทางเพศ
ภายใต้กฎหมายที่ประกาศและใช้บังคับในแต่ละท้องถิ่นและ/หรือในบางช่วงเวลา ข้อมูลบางประเภทอาจถูกพิจารณาว่ามีความละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมส่วนตัวและงานอดิเรก ตลอดจนข้อมูลที่ระบุว่าท่านเป็นผู้สูบบุหรี่หรือไม่ ทั้งนี้ เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนั้น (ภายใต้ความยินยอมของท่าน) เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน หรือเพื่อให้บริการแก่ท่านอย่างเหมาะสม เช่น ชนิดอาหารที่เฉพาะเจาะจง เป็นต้น

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเมื่อใดบ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเก็บรวบรวมในโอกาสต่างๆ ได้แก่:
1. กิจกรรมของบริษัท:
การสมัครสินค้าและบริการที่นำเสนอ
การซื้อสินค้าและการชำระเงิน
คำขอ การร้องเรียน และ/หรือข้อพิพาท
2. การเข้าร่วมในโปรแกรมหรือกิจกรรมทางการตลาด:
การลงทะเบียนในโปรแกรมสมาชิก
การเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า (เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น)
เกมออนไลน์หรือการแข่งขัน
การสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าวเพื่อรับข้อเสนอและการส่งเสริมการขายผ่านทางอีเมล์
3. การรับข้อมูลจากบุคคลที่สาม:
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
4. กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต:
การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ โอโมไบล์ (ไอพีแอดเดรส, คุกกี้)
แบบฟอร์มออนไลน์ (แบบสอบถาม, เพจของ โอโมไบล์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์, อุปกรณ์การลงชื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น การลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook ฯลฯ)

7. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้:
1. การปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เรามีต่อลูกค้า
2. การจัดการเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการที่เราเป็นผู้นำเสนอ
การจัดทำและจัดเก็บเอกสารทางกฎหมายโดยเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
3. การจัดการระหว่างที่ใช้สินค้าและบริการ:
การตรวจสอบการใช้บริการต่างๆ ของท่าน (เช่น การใช้โทรศัพท์, ค่าใช้จ่าย ฯลฯ)
4. การปรับปรุงบริการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการด้านการตลาด ส่งเสริมแบรนด์ และช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการและความปรารถนาของท่านได้ดียิ่งขึ้น
การปรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
การปรับแต่งข้อเสนอทางการค้าและข้อความส่งเสริมการขายที่เราส่งถึงท่าน
การแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อเสนอพิเศษและบริการใหม่ที่จัดทำโดย โอโมไบล์ หรือบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ 
5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าก่อน ระหว่าง และหลังการใช้สินค้าและบริการ:
การจัดการโปรแกรมสมาชิก
การให้รายละเอียดสำหรับฐานข้อมูลลูกค้า
การดำเนินงานตามกลุ่มตลาดโดยอิงตามประวัติการใช้สินค้าและบริการและความชื่นชอบของลูกค้าเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
การทำนายและคาดการณ์ถึงพฤติกรรมในอนาคต
การพัฒนาคะแนนเชิงสถิติและเชิงพาณิชย์ และการจัดทำรายงาน
การจัดเตรียมข้อมูลตามบริบทสำหรับเครื่องมือส่งเสริมข้อเสนอ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์
การรับรู้และจัดการเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าประจำ
การส่งจดหมายข่าว รายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอของบริษัท หรือข้อเสนอจากพันธมิตรของ โอโมไบล์ หรือติดต่อท่านทางโทรศัพท์
การจัดการคำร้องขอเพื่อยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว, รายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอต่างๆ และการสำรวจความพึงพอใจ
การพิจารณาถึงสิทธิ์ในการคัดค้าน
6. ใช้บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เพื่อตรวจสอบ,วิเคราะห์ และใช้อุปกรณ์บางชนิดกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ขณะที่ท่านใช้สินค้าและบริการ เพื่อให้ทราบถึงความสนใจของท่านและโปรไฟล์ลูกค้าของท่าน และเพื่อช่วยให้เราส่งข้อเสนอในรูปแบบเฉพาะให้แก่ท่านได้
7. การปรับปรุงบริการของบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
การจัดทำแบบสำรวจและวิเคราะห์แบบสอบถามและความคิดเห็นของลูกค้า
การจัดการคำร้อง/การร้องเรียน
การนำเสนอสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสมาชิกของเรา
8. การรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
การปรับปรุงการท่องเว็บไซต์
การใช้การรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
9. การปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น (เช่น การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี)

8. เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับบุคคลที่สาม
เนื่องจากเราให้บริการในหลายประเทศ เราจึงพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะมอบบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันแก่ท่านในทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น เพื่อรับประกันว่าท่านจะมีสิทธิ์เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ (หัวข้อ "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล") เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้รับภายในและภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
ก. ภายในบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ เพื่อที่จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ให้ท่าน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ โดยรวมถึง:
พนักงานของบริษัท
แผนกไอที
บุคคลที่เหมาะสมภายในบริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงบางประเภท
พันธมิตรทางการค้าและบริการด้านการตลาด(ภายใต้ความยินยอมของท่าน)
ข. ในส่วนของผู้ให้บริการและพันธมิตร: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยังบุคคลที่สาม (ภายใต้ความยินยอมของท่าน)เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและปรับปรุงคุณภาพบริการ เช่น:
1. ผู้ให้บริการภายนอก: ผู้รับเหมาช่วงด้านไอที ศูนย์บริการติดต่อระหว่างประเทศ ธนาคาร ผู้ให้บริการบัตรเครดิต ทนายความจากหน่วยงานภายนอก พนักงานอำนวยการบิน ผู้จัดพิมพ์เอกสาร
2. พันธมิตรทางการค้า: โอโมไบล์ อาจปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลโปรไฟล์ของท่านโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านให้แก่พันธมิตรทางการค้าที่กำหนดไว้ เว้นแต่ท่านจะแจ้งไว้เป็นอื่นแก่แผนกดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในกรณีดังกล่าว บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้อาจตรวจสอบ วิเคราะห์ และใช้อุปกรณ์บางชนิดกับข้อมูลของท่าน การประมวลผลข้อมูลนี้จะช่วยให้ โอโมไบล์ และพันธมิตรที่ได้รับสิทธิ์ตามข้อสัญญา สามารถทราบได้ถึงความสนใจและโปรไฟล์ลูกค้าของท่าน และช่วยให้เราส่งข้อเสนอในรูปแบบเฉพาะสำหรับท่านได้
3. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์: เพื่อให้เว็บไซต์สามารถระบุถึงตัวท่านได้โดยไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน โอโมไบล์ ได้จัดทำระบบลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook ขึ้น หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ระบบลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook แสดงว่าท่านอนุญาตโดยชัดแจ้งให้บริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ สามารถเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะบนบัญชีผู้ใช้ Facebook ของท่าน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ขณะใช้งานระบบลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook นอกจากนั้น โอโมไบล์ อาจส่งอีเมล์แอดเดรสของท่านไปยัง Facebook เพื่อระบุว่าท่านเป็นผู้ใช้ Facebook หรือไม่ เพื่อโพสต์โฆษณาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับท่านบนบัญชี Facebook ของท่าน ตามความเหมาะสม
ค. เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น: เราอาจมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น หากกฎหมายกำหนดไว้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามข้อมูล และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
โอโมไบล์ จะใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการทำลาย การแก้ไข หรือการสูญหายของข้อมูล โดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้ตั้งใจ ตลอดจนการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการนี้ เราได้นำมาตรการทางเทคนิค (เช่น ไฟร์วอลล์) และมาตรการในการจัดการ (เช่น ID ผู้ใช้/รหัสผ่านของระบบ, วิธีการป้องกันทางกายภาพ ฯลฯ) มาใช้งาน
เมื่อท่านส่งข้อมูลบัตรเครดิตในระหว่างการชำระค่าบริการต่างๆ จะมีการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL ( Secure Socket Layer ) เพื่อรับประกันว่าการทำธุรกรรมของท่านจะปลอดภัย

10. คุกกี้
การใช้คุกกี้โดย โอโมไบล์
 โปรดทราบว่าบริษัท โอโมไบล์ ใช้คุกกี้หรือเครื่องมือตามรอยอื่นๆ ในเว็บไซต์ 
http://omobile.ocorp.co, http://www.ocorp.co, https://www.otv.co.th, https://www.omumusic.net
เครื่องมือตามรอยเหล่านี้อาจติดตั้งในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ท่านเลือกหรืออาจจะเลือกเมื่อใดก็ตามที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
1. เหตุผลที่ต้องมีนโยบายคุกกี้
ด้วยมุมมองที่ต้องการให้ข้อมูลและแสดงความโปร่งใส โอโมไบล์ จึงออกโยบายนี้เพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
แหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลเมื่อท่านเรียกดู เว็บไซต์ของ โอโมไบล์
สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับคุกกี้และเครื่องมือตามรอยอื่นๆ ที่ โอโมไบล์ ใช้
2. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้และเครื่องมือตามรอยอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือกลุ่มข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ใช้เพื่อส่งข้อมูลสถานะไปยังเบราเซอร์ของผู้ใช้และส่งข้อมูลสถานะกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทางผ่านเบราเซอร์เดียวกัน
ข้อมูลสถานะอาจเป็นตัวระบุเซสชัน ภาษา วันหมดอายุ ฟิลด์การตอบกลับหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ
ในระหว่างใช้งาน คุกกี้จะเก็บข้อมูลสถานะเมื่อเบราเซอร์เข้าถึงหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือเมื่อเบราเซอร์นั้นกลับมายังเว็บไซต์เดิมในภายหลัง
คุกกี้มีหลายประเภท คือ
คุกกี้เซสชัน ซึ่งจะถูกลบออกทันทีที่ท่านปิดเบราเซอร์หรือออกจากเว็บไซต์
คุกกี้ต่อเนื่อง ซึ่งจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกว่าจะหมดอายุหรือจนกว่าท่านจะลบออก โดยใช้คุณสมบัติของเบราเซอร์ของท่าน
3. เหตุผลที่ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้และเครื่องมือตามรอยอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นหลัก คือ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้คุกกี้สำหรับการเรียกดูและการใช้คุณสมบัติทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ และมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อ
จัดการความน่าเชื่อถือของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และทำให้โมดูลการรับรองความน่าเชื่อถือทำงานได้อย่างเหมาะสม
ส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานแก่ผู้ใช้และช่วยให้การเรียกดูสะดวกขึ้น โดยเฉพาะการกำหนด "เส้นทางด้านเทคนิค" สำหรับการเรียกดู
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแบนเนอร์ข้อมูล "คุกกี้" ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เห็น และจากนั้นเรียกดูเว็บไซต์ต่อไปหลังจากตกลงยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์
ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย (เช่น เมื่อท่านได้รับแจ้งให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเข้าดูเนื้อหาหรือบริการหลังเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หรือเพื่อรักษาการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ โอโมไบล์ และการใช้คุณสมบัติทางเทคนิคหลัก เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและข้อผิดพลาดของการเรียกดู การจัดการเซสชันของผู้ใช้ และอื่นๆ) ให้เป็นปกติ
คุกกี้ด้านคุณสมบัติมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อ
ปรับเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ ให้เข้ากับการตั้งค่าแสดงผลของอุปกรณ์ของท่าน (ภาษา สกุลเงิน ความละเอียดในการแสดงผล ระบบปฏิบัติการที่ใช้ การกำหนดค่าและการตั้งค่าแสดงผลของหน้าเว็บ ตามอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานและสถานที่ที่ใช้ และอื่นๆ)
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่ท่านป้อนในเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและปรับแต่งให้สอดคล้องกับการเข้าชมของท่านในครั้งถัดไป (รวมถึงการแสดงชื่อและนามสกุลของผู้เยี่ยมชมหากผู้เยี่ยมชมมีบัญชีผู้ใช้)
ช่วยให้ท่านเข้าถึงหน้าส่วนตัวของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการจัดเก็บรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้งานหรือข้อมูลที่ท่านเคยป้อนไว้ก่อนหน้านี้
คุกกี้สำหรับการติดตามผู้เยี่ยมชมมุ่งไปที่การเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ โดยช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมของท่านกับเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ (หน้าที่เข้าชมบ่อยที่สุด แอพพลิเคชันที่ใช้ และอื่นๆ) คุกกี้เหล่านี้อาจรวบรวมสถิติหรือทดสอบการแสดงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เพื่อปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวข้องและการใช้งานบริการของเรา
คุกกี้โฆษณามีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) แสดงโฆษณาบนพื้นที่สำหรับโฆษณา เป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีเนื้อหาเป้าหมายที่ท่านอาจสนใจ (ข้อเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ปลายทางอื่นๆ เป็นต้น) ตามความสนใจของท่าน ลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ต การตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ และ (2) ลดความถี่ที่โฆษณาจะปรากฏขึ้น
คุกกี้ติดต่อ ระบุเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่นำผู้เยี่ยมชมไปยังเว็บไซต์ของ โอโมไบล์
 คุกกี้เครือข่ายสังคม ตั้งค่าโดยบุคคลที่สามและทำให้ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ บนเครือข่ายทางสังคม (เช่น ปุ่มแอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายสังคม "Share" หรือ "Like")
แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมบนเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอนุญาตให้เครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้องระบุตัวตนของท่านได้ในบางกรณี แม้ท่านไม่ได้คลิกปุ่มแอพพลิเคชันก็ตาม ปุ่มประเภทนี้อนุญาตให้เครือข่ายสังคมติดตามการเรียกดูข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ ได้ เนื่องจากบัญชีของท่านในเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้องได้เปิดใช้งานในอุปกรณ์ของท่านแล้ว (เปิดเซสชัน) ในขณะที่ท่านเรียกดู
เราแนะนำให้อ่านนโยบายของเครือข่ายสังคมเหล่านี้เพื่อให้คุ้นเคยกับวิธีที่เครือข่ายใช้ข้อมูลการเรียกดูที่อาจรวบรวมไว้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา นโยบายเหล่านี้ต้องอนุญาตอย่างเจาะจงให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกบนเครือข่ายสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับแต่ละเครือข่ายสังคม
4. การให้ความยินยอม
การติดตั้งคุกกี้บางตัวจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน นอกจากนี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ เป็นครั้งแรก จะมีการถามว่าท่านยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้หรือไม่ ซึ่งจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อท่านยินยอมเท่านั้น
กระบวนการนี้สนับสนุนโดยแบนเนอร์ข้อมูลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ โอโมไบล์ ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบว่า การเรียกดูต่อไปเป็นการแสดงว่าท่านยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ที่ต้องได้รับความยินยอมลงในอุปกรณ์ของท่าน
ท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน "การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้"
5. การลบและ/หรือการบล็อกคุกกี้
ท่านมีทางเลือกหลายวิธีในการลบคุกกี้และเครื่องมือตามรอยอื่นๆ
การตั้งค่าเบราเซอร์
แม้ว่าเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ แต่หากต้องการ ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด บล็อกคุกกี้เสมอ หรือเลือกรับคุกกี้โดยยึดตามผู้ส่งได้
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ให้ยอมรับหรือบล็อคคุกกี้เป็นกรณีไปก่อนที่จะทำการติดตั้ง เบราเซอร์ยังให้ท่านลบคุกกี้จากอุปกรณ์เป็นประจำด้วย โปรดจำไว้ว่าท่านต้องกำหนดค่าเบราเซอร์ทั้งหมดในอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ)
สำหรับการจัดการคุกกี้และความต้องการของท่าน การกำหนดค่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละเบราเซอร์ ซึ่งได้อธิบายไว้ในเมนูวิธีใช้ของเบราเซอร์ของท่าน รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ ตัวอย่างเช่น
สำหรับ Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
สำหรับ safari™: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies
สำหรับ Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
สำหรับ Firefox™: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
สำหรับ Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
การบันทึกคุกกี้ในอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน ซึ่งท่านสามารถจัดการและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้การตั้งค่าของซอฟต์แวร์เบราเซอร์ที่มีให้
หากเบราเซอร์ของท่านตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้บนอุปกรณ์ คุกกี้ที่ฝังอยู่ในหน้าต่างๆ และเนื้อหาที่ท่านดูอาจถูกเก็บไว้ชั่วคราวในพื้นที่เฉพาะในอุปกรณ์ของท่าน มีเพียงผู้สร้างคุกกี้เท่านั้นที่สามารถอ่านคุกกี้นั้นได้
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ให้บล็อกคุกกี้ได้ โปรดจำไว้ว่า หากท่านตั้งค่าเบราเซอร์ให้บล็อกคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงท่านสมบัติบางอย่าง หน้าบางหน้าและบางพื้นที่บนเว็บไซต์ของ โอโมไบล์ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้
แพลตฟอร์มการโฆษณาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
แพลตฟอร์มโฆษณาระดับมืออาชีพหลายแพลตฟอร์มยังให้ท่านเลือกว่าจะยอมรับหรือบล็อกคุกกี้ที่บริษัทสมาชิกใช้ กลไกที่เป็นส่วนกลางเหล่านี้จะไม่บล็อคการแสดงโฆษณา แต่ทำเพียงป้องกันการติดตั้งคุกกี้ที่จะปรับแต่งโฆษณาให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

11. การจัดเก็บข้อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้

12. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล
ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์ได้เก็บรวบรวม และมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลนั้น โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้
ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ของท่านในการคัดค้านโดยเขียนไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้สิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อแผนกดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของกลุ่ม โอโมไบล์ โดยตรง โดยส่งอีเมล์ไปยัง data.privacy@ocorp.co หรือโดยเขียนไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้:
บริษัท โอโมไบล์ จำกัด
 เลขที่ 286 อาคาร A5 ชั้น 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10130 
โทรศัพท์ 02-716-8565
สำหรับวัตถุประสงค์ในการรักษาความลับของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจำเป็นต้องระบุตัวตนของท่านเพื่อตอบสนองตามการร้องขอของท่าน ในบางกรณี บริษัทในกลุ่ม โอโมไบล์อาจขอให้ท่านแนบสำเนาเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทางไปพร้อมกับการร้องขอของท่าน
หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดส่งข้อมูลแก้ไขที่เหมาะสมไปยังแผนกดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้น
การร้องขอทั้งหมดจะได้รับการตอบกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
คุณยังอาจใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บ และประมวลโดยบริษัท ในการกระทำดังกล่าว คุณต้องติดต่อบริษัทโดยตรง

13. การปรับปรุงนโยบาย
เราอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการสมัครใช้สินค้าและบริการของเรา

14. การติดต่อ
สำหรับคำถามต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม โอโมไบล์ โปรดติดต่อแผนกดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (หัวข้อ "การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล")